Giới Thiệu Về Thước Thiên Xích – Đồ Nghề Chuyên Dùng Của Thầy Phong Thủy

THƯỚC THIÊN XÍCH

Tóm tắt nội dung (mục lục)

THƯỚC THIÊN XÍCH

Về phép dùng của thước Thiên Xích có 4 thứ :
1/Tử Phòng Xích ;

2/. Khúc Xích

3/. Lỗ Ban Xích

4/. Huyền Nữ Xích

Thước đều là 9 tấc, lại thấy bói nói là thước Lỗ Ban, là thước thợ mộc thường dùng mỗi tấc quản một chữ: Tài, Ly, Bịnh, Nghĩa, Quan, Kiếp, bại, Bản, trong những chữ có 4 chữ : Tài, Nghĩa, Quan, bản là được Cát từng so với thước ở đây lại bất tương đồng, tức là khắc nhau, không ở trong lậu thức này.
– Thước Tử Phòng thì lấy 9 tấc làm 9 bộ (khoảng) : Kim Tinh (Cát) ,Hỏa Tinh (Hung), La Tinh (Hung), Mộc Tinh (Cát), Tử Khí (cát), Thổ Tinh (Hung), Kế Đô (Hung ), Nguyệt Bột (Hung), Thủy Tĩnh (Cát).
-Khúc Xích thì lấy 9 tấc, phân làm 9 bộ. tấc thứ nhất là Nhất Bạch (Cát), Tấc thứ 6 là Lục Bạch (Cát), Tấc thứ 8 là Bát Bạch (Cát), Tấc thứ 9 lá Cửu Tử (Cát), còn Tấc thử 2,3,    4, 5, 7 đều là Hung.
–   Lỗ Ban Xích thì lấy 9 tấc phân làm 13 bộ : Tài – Toại – Điên – tăng, Sinh – Tai – Khấu – Thiệt, Phận – Định – Tổn – Thê, Ly – Hương – Tuyệt – Nghĩa, Chiêu – Tài – Tiên – Nghiệp, Vượng – Tài – Cát – Lợi, Sinh – Quỷ – Tử , Cát, Tiền

THƯỚC THIÊN XÍCH
THƯỚC THIÊN XÍCH

-Tài – Sinh – Tử, Hoành – Họa – Hung , Thân, Trường – Bịnh
–   Sư – Cỗ, Quan – Tư .Phiên – Liên, Ôn – Hỏa – Thoái – Tài, Tiên – Bảo – Cát – Lợi.
–   Huyền Nữ Xích thì lấy 9 tấc phân làm 8 bộ : Quý Nhân (Cát), Thiên Tai (Hung), Thiên Họa (Hung), Thiên Tài (Cát), Quan Lộc (Cát), Cô Độc (Hung), Thiên Bại (Hung), Phụ Bậc (Cát). Những thước tấc làm nhà cửa đều lấy 4 dạng thức so sánh mặt thước, lấy 4 thứ đều là Cát thì tốt lành. Lấy một mảnh gỗ rộng 4 tấc, dài 9 tấc, vạch 4 dạng thước đó vào mọi mặt thì Cát Hung thấy rõ. Tóm lại, số của 4 loại thước đều không lìa được số 9, gặp 9 thì tốt lành, lấy 9 tấc làm 1 thước , lấy 9 thước làm 1 trượng, lại thêm nửa tấc thì mọi thước đều được Cát tường.

THIÊN XÍCH ĐỒ THỨC

THƯỚC THIÊN XÍCH
THƯỚC THIÊN XÍCH

(Cách thức tác dụng của thước Thiên Xích)
Những bộ số của Thước, Tấc để dùng làm nhà cửa đều nên lấy số Lẻ, không nên lấy số Chẵn. Như do làm cửa thì nên lấy số 3×9 là 2 thước 7 tấc 5 phân chiều rộng. Lấy số 7×9 tà 6 thước 3 tấc 5 phân chiều cao. Cửa lớn đồng 2 cánh thì nên lấy số 4×9 là 3 thước 6 tấc 5 phân chiều rộng, hoặc 5×9 là 4 thước 5 tấc rưỡi (tức thêm 5 phân lẻ 5)
Nên lấy 4 phép của 4 thứ thước, tức là 4 thể dạng, của 4 cây thước có khác nhau, vậy nên so sánh, lấy số lượng của cả 4 loại thước đều được ở khoảng độ là Cát, thì chuẩn đích, thước đó là Cát tường
Tóm lại, cả 4 loại thước đều không lìa  khỏi số 9, thêm nửa tấc thì được 4 thứ thước đều là Cát.